Incidentenanalyse

Arnhem   •   29 januari 2021

Een voorbeeld van informatie gestuurd werken op de meldkamer

I

n een tijd waarin de samenleving verder digitaliseert en het belang van het uitwisselen, verbinden en integreren van deze informatie sterker wordt leidt dat steeds meer en steeds beter data geduid en beschikbaar gesteld kan worden. Een ontwikkeling waarvoor de term informatie gestuurd werken / veiligheid veelal wordt gebruikt en waarmee binnen de veiligheidsregio’s en meldkamers een slag wordt geslagen. Vanuit de ervaring met informatie gestuurd werken heeft GRIND mee gewerkt aan het verbeteren van inzicht op de meldkamers, met als doel de hulpverlening te versnellen en verbeteren.

De Casus

De Meldkamer (MK) ontvangt, registreert en beoordeelt acute hulpvragen voor brandweer, geneeskundige hulpverlening, regionale ambulance voorziening (RAV) en politie. Ook zorgt de MK ervoor dat de noodzakelijke hulp gecoördineerd in gang wordt gezet. Vanuit het gedachtegoed van informatie gestuurd werken is in samenwerking met de drie meldkamers van Zuid-Nederland en de zes veiligheidsregio’s in zuid Nederland gewerkt aan de volgende onderzoeksvraag:

“Hoe is het beeld van de geografische verspreiding op gemeente-, wijk- en buurtniveau van acute hulpvragen, waarvoor gemeld werd bij de MK?”

Acute hulpvragen kunnen verschillen naar gemeente, wijk of buurt waaruit ze afkomstig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invloed van de demografie zoals een vergrijzende bevolking op de hoeveelheid en soort acute hulpvragen. Ook de bevolkingsdichtheid is van belang: denk aan acute hulpvragen in centrumgebieden van steden die verschillend kunnen zijn van die in minder bevolkte gebieden. Ook andere kenmerken in de leefomgeving bijvoorbeeld de aanwezigheid van industrie, grote wegen of spoor zijn van belang bij de acute hulpvragen, denk aan branden in industriegebieden of ongevallen op snelwegen.

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is voor de eerste analyse de MK data set van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant van 2018 gebruikt. Daarna is de dataset uitgebreid naar de MK data van meerdere jaren en meerdere veiligheidsregio’s. GRIND heeft meegewerkt vanaf de opstartfase, tot en met de data-ontsluitingsfase – waarbij de uitkomsten van het onderzoek zijn opgenomen in een visuele tool. Dit onderzoekstraject betreft gesloten data van de MK, waarbij de Functionarissen gegevensbescherming van alle betrokken gremia samen het niveau van inzicht hebben bepaald. Dit is een mooi voorbeeld van een nevenresultaat en een innovatie op zich!

Acute hulpvragen voor poging zelfdoding

Bij informatie gestuurd werken draait het om het slim combineren van data, om zo tot nieuwe inzichten te komen. Een van de onderwerpen die bleken te correleren waren het beeld per wijk van de acute hulpvragen poging zelfdoding (het absolute aantal) gecombineerd met de nabijheid van spoorwegen. Dan zien we bij Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Etten-Leur, Rijen en Tilburg in de wijken die aan het spoor liggen, meer acute hulpvragen ‘poging zelfdoding’, maar we zien dat bijvoorbeeld ook in Waalwijk.

grind-advies-incidentenanalyse-visuele-weergave

Afbeelding 1: Visuele weergave in het VIK van de Veiligheidsregio MWB met betrekking tot het beeld per wijk betreffende absolute aantallen gecombineerd met een kaart van spoorwegen. Hoe donkerder het gebied, hoe hoger het aantal meer acute hulpvragen ‘poging zelfdoding’.

Bovenstaande analyse en gevonden correlatie / trendanalyse geeft informatie over de kans dat een bepaald type incident zal plaatsvinden gegeven de locatie en datum. Dit kan weer gebruikt worden om, via een betere planning van bijvoorbeeld operationele inzet en andere maatregelen, te helpen om gericht incidenten proberen te voorkomen. Verder kunnen soortgelijke analyse op bestuurlijk niveau helpen bij de geografische stationering van de diverse hulpdienstorganisaties. Bovenstaande is slecht een voorbeeld van wat naar voren is gekomen bij de analyse van de MK data.

De rol van GRIND

Bovenstaand voorbeeld laat goed zien waar GRIND voor staat; het slim verbinden en koppelen van data uit diverse bronnen middels een visuele weergave om zo toekomstige problemen te verminderen. Dit kan alleen maar wanneer op een goede manier informatie gestuurd wordt gewerkt. Het verbinden en koppelen van data om zodoende niet alleen de eigen, maar tegelijkertijd ook de informatiepositie van betrokken partijen te verbeteren past binnen de netwerkgedachte en de visie van GRIND. Wil je meer lezen over onze betrokkenheid op het gebied van informatie gestuurd werken, lees dan onze blog ‘Hotspots jaarwisseling inzichtelijk door data te ontsluiten’ en ‘De Veiligheidsregio’s en informatie gestuurde veiligheid’.